Karta Opłat

OPŁATY ZA WODĘ i ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
za rok 2017.

Należy kliknąć na poniższą ikonę, by pobrać arkusz spisowy.
Na arkuszu, a tabeli - należy odszukać numer swojej działki i kwotę,
jaka jest do wpłaty za kończący się sezon roku 2017.

 

pdf

Arkusz opłat za media. Zakończenie sezonu 2017 rok.


 

Zasady i wartości opłat za ogródki działkowe na rok 2017:

Jak i dlaczego płacimy?

W jaki sposób, gdzie i kiedy wpłacać?

Opłata Partycypacyjna

Nie uległa w tym roku zmianie.
Jednorazowa, roczna. Wynosi 1.960 złotych za rok.
Nasz Ogród wnosi ją do Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców.

 

Opłata Eksploatacyjna

Zgodnie z Państwa decyzją - nie uległa w tym roku zmianie.
Opłata na utrzymanie Ogrodu wynosi:
0,9 zł za 1 mkw. działki decyzją Walnego Zgromadzenia członków naszego Ogrodu.

Opłata za Wodę

Zgodnie z Państwa decyzją - nie uległa w tym roku zmianie.
Wynosi 5,1 zł za m3. Wnoszona jest wg zużycia wskazanego wodomierzami indywidualnymi.

Opłata za Energię Elektryczną

Zgodnie z Państwa decyzją - nie uległa w tym roku zmianie.
Wynosi 0,9 zł za 1 kwg. Wnoszona wg wskazań indywidualnych podliczników.

Ustaliliśmy wszyscy wspólnie na zebraniu,że opłata za: energię elektryczną i wodę - będzie zbierana raz w roku - na jesieni.

Wyciąg ze Statutu Polskiego Związku Działkowców z dnia 2 lipca 2015 roku

§ 144
1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych.
2. Opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak nie później niż do 30 czerwca.
3. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

§ 150
1. W przypadku nie opłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

§ 149
1. Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe.
2. W uzasadnionych przypadkach działkowiec może dokonać wpłaty do kasy ROD na zasadach określonych w przepisach związkowych.


Rodzinny Ogród Działkowy 'Ostoja'
Ul. Mieszka I
Pruszków
PBS Bank w Wyszkowie
79 8931 0003 0730 1182 2000 0001

W tytule wpłaty należy zawsze wpisywać numer działki i nazwisko działkowca.

 

§ 85

1.

PZD może wypowiedzieć umowę (prawo do działki - dopisek własny), nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:
(-)
3) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności (...)

2. Wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.
3.

Postanowienia §77 stosuje się odpowiednio.

(§77 stanowi, że w imieniu PZD jako reprezentant występuje zarząd ROD, w formie uchwały).