Nie mamy potwierdzeń dokonania wpłat za 2018 rok

13 października 2018 rok

 

Od użytkowników poniższych ogródków nie odnotowaliśmy do dnia dzisiejszego wpłaty OPŁATY OGRODOWEJ za 2018 rok.
Prosimy o pilne dostarczenie dowodu wpłaty. W przeciwnym razie poniżsi użytkownicy muszą zostać uznani za dłużników, bo termin uregulowania Opłaty Ogrodowej minął z dniem 30 czerwca 2018 roku:

Numer działki Kwota
Ogród A  
1 437,40 zł
4 373,50 zł
12 430,20 zł
13 396,90 zł
15 395,10 zł
20 451,80 zł
25 523,80 zł
29 483,30 zł
37 473,40 zł
55 413,10 zł
OGRÓD B  
2 364,50 zł
10 364,50 zł
13 405,00 zł
14 382,50 zł
19 378,00 zł

 

Zalegają za 2017 (!) rok

13 października 2018 rok

W niedzielę wieczorem (14 października)  w tym miejscu opublikowana zostanie lista (na szczęście krótka) osób, które jak dotąd nie wpłaciły pieniędzy za rok 2017 (!).

 

Po części są to te same osoby, które nie wpłaciły także za rok 2018, widnieją więc w tabeli tych, którzy nie wpłacili za rok 2018.

Prąd i woda | Opłaty za rok 2018

13 października 2018 rok

 

Poniżej zamieszczamy arkusz z podsumowanymi kosztami zużycia prądu i wody.
Prosimy o terminowe uregulowanie swoich kosztów.

 

opłaty

Opłata ogrodowa 2018 rok

Arkusz z opłatami ogrodowymi na rok 2018.

Działkowiec - członek stowarzyszenia - nie powinien mieć problemów z odnalezieniem opłat jego działki dotyczących. W razie potrzeby - służymy pomocą.
Nasze koleżanki i kolegów, którzy będą mieli problem z odnalezieniem w arkuszu swojej działki zapraszamy na którekolwiek zebranie zarządu - z chęcią pomożemy w prawidłowym zidentyfikowaniu kwoty do zapłaty.

 

 

pdf

Arkusz opłat za rok 2018.


 

Zasady i wartości opłat ogrodowych i innych na rok 2018:

Jak i dlaczego płacimy?

W jaki sposób, gdzie i kiedy wpłacać?

Opłata Partycypacyjna

W 100% przekazujemy ją do Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców. Opłata w tym roku uległa podniesieniu. Ta jednorazowa, roczna opłata której wysokość dotychczas wynosiła 1.960 złotych za rok. W tym roku jest to 2.240 złotych.
Każdy z działkowców płaci ją mając wliczoną w opłatę ogrodową.

 

Opłata Eksploatacyjna

Zgodnie z Państwa decyzją - pozostała na dotychczasowym poziomie i wynosi: 0,9 zł za 1 mkw. działki.

Opłata za Wodę

Nie ulega w tym roku zmianie.
Wynosi 5,1 zł za m3. Wnoszona jest wg zużycia wskazanego wodomierzami indywidualnymi.

Opłata za Energię Elektryczną

Nie ulega w tym roku zmianie.
Wynosi 0,9 zł za 1 kwg. Wnoszona wg wskazań indywidualnych podliczników.

Podwyższona opłata ogrodowa na inwestycje

Uchwałą Walnego Zebrania - pojawia się po raz pierwszy od kilku lat. Wynosi 120 zł rocznie od działki. Zbieramy środki na wodociąg w obydwu częściach A i B naszego ogrodu.

Ustaliliśmy wszyscy wspólnie na zebraniu,że opłata za: energię elektryczną i wodę - będzie zbierana raz w roku - na jesieni.

Wyciąg ze Statutu Polskiego Związku Działkowców z dnia 2 lipca 2015 roku

§ 144
1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych.
2. Opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak nie później niż do 30 czerwca.
3. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

§ 150
1. W przypadku nie opłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

§ 149
1. Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe.
2. W uzasadnionych przypadkach działkowiec może dokonać wpłaty do kasy ROD na zasadach określonych w przepisach związkowych.


Rodzinny Ogród Działkowy 'Ostoja'
Ul. Mieszka I
Pruszków
PBS Bank w Wyszkowie
79 8931 0003 0730 1182 2000 0001

W tytule wpłaty należy zawsze wpisywać numer działki i nazwisko działkowca.

 

§ 85

1.

PZD może wypowiedzieć umowę (prawo do działki - dopisek własny), nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:
(-)
3) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności (...)

2. Wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.
3.

Postanowienia §77 stosuje się odpowiednio.

(§77 stanowi, że w imieniu PZD jako reprezentant występuje zarząd ROD, w formie uchwały).